پژوهشنامه فقه نظام سازی عدالت (ESJR) - فرایند پذیرش مقالات