پژوهشنامه فقه نظام سازی عدالت (ESJR) - واژه نامه اختصاصی