اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین بیاتی

فقه و مبانی حقوق اسلامی رئیس دانشگاه عدالت

bayatiedalat.ac.ir

سردبیر

علی مظهر قراملکی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه تهران

m.mazhar.ghut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین داورزنی

فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق اسلامی

davarzaniut.ac.ir

سید محمدرضا امام

فقه و مبانی حقوق اسلامی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mremamut.ac.ir

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه تهران

bagheriut.ac.ir

محمد حسن گلی شیردار

فقه و مبانی حقوق اسلامی مدرس دانشگاه عدالت

golishirdaredalat.ac.ir

سید مرتضی تقوی مقدم

فقه و مبانی حقوق اسلامی عضو هیئت علمی گروه فقه قضایی جامعه المصطفی

mortazataghaviyahoo.com

حسینعلی سعدی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

saadiedalat.ac.ir

مدیر اجرایی

حمیده مهجوری

مدیر اجرایی نشریات دانشگاه عدالت

h.mahjouriedalat.ac.ir