اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه پژوهشنامه فقه و نظام سازی عدالت یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد  است که از سوی دانشگاه عدالت به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می­شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روان شناسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فقه و مبانی حقوق انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم فقه و مبانی حقوق را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

دوفصلنامه پژوهشنامه فقه و نظام سازی عدالت به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.