پژوهشنامه فقه نظام سازی عدالت (ESJR) - اهداف و چشم انداز