بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای ترک رابطه‌ی زناشویی از سوی زوج و لزوم جرم انگاری آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ویراستار و صفحه آرا

چکیده

به دنبال تشکیل خانواده که نظام آن مبتنی بر حق و تکلیف متقابل است، تکالیف زناشویی زوجین نیز برقرار شده و هر یک از زن و مرد دارای حقوق و تکالیفی می‌گردند که از جمله این تکالیف، تمکین زوجین از یکدیگر است. اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که در رابطه زناشویی، معمولاً مفهوم عدم تمکین را صرفاً برای تخلف زوجه از وظایف زناشویی بکار می‌برند؛ در حالیکه امکان نشوز و تخلف زوج نیز متصور است. پس تصور اینکه تمکین، امر یک جانبه و تنها تکلیف زن می‌باشد، نه تنها امری معقول و منطقی نبوده، بلکه مورد تائید شارع مقدس هم نمی‌باشد. چه بسا در صورت ترک رابطه زناشویی از سوی زوج، عامل نزاع و تشنج و موجب سستی بنیان و کیان خانواده و همچنین عسر و حرج و در نتیجه، به گناه افتادن زوجه و خطر ابتذال و انحراف وی نیز بیانجامد. در این پژوهش ضمن شناسایی مصادیق حق جنسی زوجه، ضمانت اجرای ترک رابطه زناشویی از سوی زوج مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها