امکان سنجی تعیین مجازات برای جرم محال و شروع به جرم بر اساس ناروایی تجری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه عدالت

چکیده

چکیده
قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران، قاعدتا باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد. بنابراین استفاده از متون دینی در جهت تفسیر قانون و رفع ابهام از آن، بدیهی است. در قانون جزا در مورد حکم مرتکب به جرم محال و شروع به جرم، نظر جامعی وجود ندارد و مورد اختلاف نظر جدی در بین حقوق دانان می باشد.
گرچه در حقوق اسلام عنوان شروع به جرم وجود ندارد ولی با توجه به شباهت مبناییِ تجری در اصول با شروع به جرم و جرم محال در حقوق جزا، بررسی و مقایسه آنها به ما کمک خواهد نمود تا عقلایی ترین و جامع ترین حکم برای مرتکب به جرم محال و شروع کننده به جرم مشخص گردد.
در این مقاله دیدگاه‌های اصولیون بر ضرورت عقاب و یا عدم امکان عقاب بر تجری تبیین گردیده و نظر شیخ مرتضی انصاری مبنی بر عدم لزوم عقاب متجری به عنوان نظر مختار، مبنای بررسی قرار گرفت. در همین راستا، نگارنده نظریه‌های کلی حقوقی را در مورد امکان و یا عدم امکان مجازات جرم محال و شروع به جرم بیان کرده سپس با انطباق دیدگاه اصولی شیخ در مورد تجری با جرم محال و شروع به جرم به این جمع بندی رسیده است که حتی عدم لزوم عقاب متجری هم نمی تواند مانع مجازات مرتکب جرم محال و شروع به جرم گردد.

کلیدواژه‌ها