اندیشه مثبت در تعلیم و تربیت از نگاه فقه نظری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر موسسه غیردولتی آل البیت (ع)

چکیده

با توجه به معارف و متون فقهی نظری شیعه، می‌توان اندیشه مثبت و مثبت نگری را در احکام و مسائل، قواعد فقه و اصول به اثبات رساند که به برخی از آن‌ها که در اصول تعلیم و تربیت، قابل استکشاف هستند، اشاره می‌کنیم:
1. اصل رعایت توانایی و محدودیت متربی در اجرای احکام؛ 2. اصل تخفیف و مسامحت در مورد مکلف؛ 3. وجود جایگزین‌ها در احکام؛ 4. جواز انجام محرمات در حال اضطرار و ضرورت؛ 5. تخفیف در نحوه انجام برخی واجبات؛ 6. کافی بودن بازار مسلمانان برای جواز داد و ستد؛ 7. اصالت صحت فعل مسلم 8. اصل حلیت و اصل طهارت؛ 9. قاعده فراغ و تجاوز؛ 10. حدیث رفع قلم.
از دیدگاه شهید ثانی، مسائل و امورگوناگونی، در مورد وظایف معلم نسبت به دانش‌آموز، وجود دارد همه آنها به صراحت به اندیشه مثبت دلالت دارند مانند: 1. ایجاد خلوص نیت در شاگردان 2. ایجاد شوق و دلبستگی، در دانش‌آموزان نسبت به علم و دانش 3. لزوم دلسوزی و مواسات معلم، با دانش‌آموزان 4. تفقد معلم از احوال دانش‌آموزان و غیره...

کلیدواژه‌ها