عقد خرص و مشروعیت آن در فقه و حقوق مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

یکی از انحاء معاملات که در سیره‌ی متشرعه و از عهد رسول‌الله تا به حال در عرفِ معاملات میان مسلمانان جاری بوده خرص یا برآوردِ محصولِ نخل یا زرع بوده است. هرچند اخبار و روایات مربوط به خرص عمدتاً در ضمن باب مزارعه و نحوه‌ی جمع اوری زکات وارد شده است، اما عقد خرص می‌تواند در سایر معاملات متعاملین نیز انجام شود. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی انحاء خرص در ضمن معاملات و دفع شبهات مربوط به حجیت و مشروعیت آن، در صدد اثبات مشروعیت آن باشیم و بیان کنیم که عقد خرص نه تنها مشروع می‌باشد بلکه مشروعیت آن با رعایت شرایطِ مقرّر در آن به تمام محاصیل زراعی و ثمرات تعمیم دارد که در این صورت عقد خرص می‌تواند یکی از عقود مستقل و معیّن در میان سائر عقود مسمات قرار گیرد و می‌طلبد که قانون‌گذار قواعد و مقررات راجع به این عقد را نیز وضع و تدوین کند.

کلیدواژه‌ها